Commit 2f0f1083 authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Fix for a small number of typos and linguistic issues in Dutch translation.

parent e0b9d006
......@@ -3,7 +3,7 @@ return array(
"meme.panel1.text" => "Europa wil dat internetbedrijven al je uploads preventief filteren.",
"meme.panel1.sub" => "(Niets minder dan een censuurmachine.)",
"meme.panel2.text" => "Het filter is blind voor legitiem gebruik van copyrighted informatie.",
"meme.panel2.sub" => "(Zoals parodieën, citaten en - oh noes! - memes.)",
"meme.panel2.sub" => "(Zoals parodieën, citaten en – oh noes! – memes.)",
"meme.panel3.text" => "En als je upload is geweigerd, dan heb je gewoon pech.",
"meme.panel3.sub" => "(Een klacht indienen heeft geen zin.)",
"meme.panel4.text" => "Dat moet anders: we need to save the meme!",
......@@ -19,10 +19,10 @@ return array(
"meme.panel7.sub6" => "Wees vrolijk en positief.",
"piphone.title" => "MEP Roulette!",
"piphone.suggestedcall" => "Bel bijvoorbeeld",
"piphone.whathappensnext" => "Nadat je op de groene knop hebt geklikt vragen we je om je telefoonummer. Daarna maken we een verbinding tussen jou en het parlementslid.",
"piphone.callfree" => "Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan \"1\" waarna we je doorverbinden.",
"piphone.whathappensnext" => "Nadat je op de groene knop hebt geklikt vragen we je om je telefoonnummer. Daarna maken we een verbinding tussen jou en het parlementslid.",
"piphone.callfree" => "Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan “1” waarna we je doorverbinden.",
"piphone.yournumberplease" => "Vul hier je telefoonnummer in.",
"piphone.numberformat" => "Begin je nummer met \"+\", gevolgd door je landcode (+31 voor Nederland).",
"piphone.numberformat" => "Begin je nummer met “+”, gevolgd door je landcode (+31 voor Nederland).",
"piphone.callme" => "Bel me nu",
"piphone.callstatus0" => "0. Opzetten van verbinding",
"piphone.callstatus1" => "1. We bellen nu jou",
......@@ -40,7 +40,7 @@ return array(
"about.credits" => "Credits",
"about.thanksalot" => "Deze website is ontwikkeld door <a href=\"https://bof.nl\">Bits of Freedom</a>, met de fantastische hulp van vrijwilligers. De site is voor een groot deel gebaseerd op een tool van onze Franse collega's van <a href=\"https://laquadrature.nl\">La Quadrature du Net</a>. Daarmee kunnen internetters gratis parlementsleden bellen.",
"about.privacy" => "Privacy",
"about.privacypolicy" => "Je kunt deze website niet ongezien gebruiken. In de eerste plaats wordt voor het tonen van de pagina's informatie ingeladen van servers die beheerd worden en eigendom zijn van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Een deel van de pagina's worden ingeladen van servers die beheerd worden door de Franse collega's van La Quadrature du Net. Die code laat ook informatie van servers die weer beheerd worden door het Europees Parlement. We proberen zoveel mogelijk onze afhankelijkheid van derden te beperken. We gebruiken ook een tool waarmee we inzicht krijgen in het gebruik van deze webite, genaamd Piwik. Die hebben we zo geconfigureerd dat we dat inzicht krijgen met zo min mogelijk persoonlijke informatie.",
"about.privacypolicy" => "Je kunt deze website niet ongezien gebruiken. In de eerste plaats wordt voor het tonen van de pagina's informatie ingeladen van servers die beheerd worden en eigendom zijn van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Een deel van de pagina's worden ingeladen van servers die beheerd worden door de Franse collega's van La Quadrature du Net. Die code laat ook informatie van servers die weer beheerd worden door het Europees Parlement. We proberen zoveel mogelijk onze afhankelijkheid van derden te beperken. We gebruiken ook een tool waarmee we inzicht krijgen in het gebruik van deze website, genaamd Piwik. Die hebben we zo geconfigureerd dat we dat inzicht krijgen met zo min mogelijk persoonlijke informatie.",
"footer.root" => "Save the meme!",
"footer.contactcredits" => "Contact, credits, privacy",
"footer.youremailaddress" => "Je e-mailadres",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment