Commit 66471260 authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Minor textual change.

parent b9ede2dc
......@@ -19,7 +19,7 @@ return array(
"meme.panel7.sub6" => "Wees vrolijk en positief.",
"piphone.suggestedcall" => "Bel bijvoorbeeld",
"piphone.whathappensnext" => "Nadat je op de groene knop hebt geklikt vragen we je om je telefoonummer. Daarna maken we een verbinding tussen jou en het parlementslid.",
"piphone.callfree" => "Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan \"1\" zodat we je kunnen doorverbinden.",
"piphone.callfree" => "Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan \"1\" waarna we je doorverbinden.",
"piphone.yournumberplease" => "Vul hier je telefoonnummer in.",
"piphone.numberformat" => "Begin je nummer met \"+\", gevolgd door je landcode (+31 voor Nederland).",
"piphone.callme" => "Bel me nu",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment