Commit 6d5a471c authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Small fixes to Polish translation.

parent efbe1ad0
<?php
return array(
"meme.panel1.text" => "Unia Europejska chce by korporacje internetowe filtrowały wszystkie pliki, które wrzucasz do sieci.",
"meme.panel1.text" => "Europa chce by korporacje filtrowały wszystkie pliki, które wrzucasz do sieci",
"meme.panel1.sub" => "(Będzie to mechanizm oparty na cenzurze.)",
"meme.panel2.text" => "Fitr nie rozpozna czy masz prawa autorskie do wrzucanej treści.",
"meme.panel2.sub" => "(Dotyczy to parodii, cytatów czy nawet memów)",
......@@ -8,7 +8,7 @@ return array(
"meme.panel3.sub" => "(Nie zapewniają jej również proponowane przez decydentów gwarancje)",
"meme.panel4.text" => "Musimy temu zapobiec - uratujmy memy!",
"meme.panel4.sub" => "Artykuł 13 projektu dyrektywy o prawach autorskich musi zostać usunięty",
"meme.panel5.text" => "Możesz pomóc nam w tym działaniu",
"meme.panel5.text" => "Pomóż nam!",
"meme.panel5.sub" => "Zadzwoń za darmo do posła lub posłanki do Parlamentu Europejskiego" ,
"meme.panel7.text" => "Wskazówki",
"meme.panel7.sub1" => "Telefon do Twojego przedstawiciela jest najbardziej skutecznym narzędziem.",
......@@ -17,7 +17,7 @@ return array(
"meme.panel7.sub4" => "Twój przekaz powinien być spersonalizowany",
"meme.panel7.sub5" => "Rozmowa z asystentem/tką jest równie skuteczna",
"meme.panel7.sub6" => "Bądź uprzejmy i pozytywny",
"piphone.title" => "Posłanka Roulette!",
"piphone.title" => "Karuzela posłów",
"piphone.suggestedcall" => "Na przykład zadzwoń do",
"piphone.suggestedcall" => "Na przykład zadzwoń do",
"piphone.whathappensnext" => "Po naciśnięciu zielonego przycisku zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu, dzięki temu będziemy mogli zadzwonić do Ciebie, aby nawiązać połączenie.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment