Commit e0b9d006 authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Title for 'MEP roulette' is now translatable as well.

parent b773eb71
......@@ -16,7 +16,8 @@ return array(
"meme.panel7.sub3" => "Je hoeft geen expert te zijn.",
"meme.panel7.sub4" => "Een persoonlijk verhaal is het sterkst.",
"meme.panel7.sub5" => "Een assistent van een parlementslid is ook goed.",
"meme.panel7.sub6" => "Wees vrolijk en positief.",
"meme.panel7.sub6" => "Wees vrolijk en positief.",
"piphone.title" => "MEP Roulette!",
"piphone.suggestedcall" => "Bel bijvoorbeeld",
"piphone.whathappensnext" => "Nadat je op de groene knop hebt geklikt vragen we je om je telefoonummer. Daarna maken we een verbinding tussen jou en het parlementslid.",
"piphone.callfree" => "Bel gratis. We hebben je telefoonnummer nodig om de verbinding op te zetten. Als je onze oproep beantwoord hoor je een 8bit-muziekje. Toets dan \"1\" waarna we je doorverbinden.",
......
......@@ -4,9 +4,7 @@
<div class="row home is-reversed">
<div class="col s12 m8 contact-call">
<div class="container">
<h4 class="meme-text center">
{{ _("MEP ROULETTE!") }}
</h4>
<h4 class="meme-text center">{{ @piphone.title }}</h4>
<div class="">
<div class="card horizontal sticky-action">
<div class="card-image">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment