Commit e122b20e authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Added links to the paragraph where we give credit. Fixes #33.

parent b193af52
......@@ -37,7 +37,7 @@ return array(
"about.contact" => "Contact",
"about.contactdetails" => "You can reach us at info@savethememe.net.",
"about.credits" => "Credits",
"about.thanksalot" => "This site has been developed by Bits of Freedom, with the help of numerous volunteers. It relies for a large part on the tool that was coded by La Quadrature du Net which allows users to call members of parliament for free.",
"about.thanksalot" => "This site has been developed by <a href=\"https://www.bof.nl\">Bits of Freedom</a>, with the help of numerous volunteers. It relies for a large part on the tool that was coded by <a href=\"https://laquadrature.net\">La Quadrature du Net</a> which allows users to call members of parliament for free.",
"about.privacy" => "Privacy",
"about.privacypolicy" => "This website processes your personal details in a variety of ways. First of all, to show you all the content, most of the content is loaded from a server that is owned and operated by Bits of Freedom. Some elements are loaded from a servers that are operated by the La Quadrature du Net and the European Parliament. We try to limit the reliance on third parties as much as we can. In addition to that, we keep track of the use of this website using a tool called Piwik (and which has been configured to limit the amount of tracking).",
);
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ return array(
"about.contact" => "Contact",
"about.contactdetails" => "We zijn bereikbaar op het e-mailadres info@savethememe.net.",
"about.credits" => "Credits",
"about.thanksalot" => "Deze website is ontwikkeld door Bits of Freedom, met de fantastische hulp van vrijwilligers. De site is voor een groot deel gebaseerd op een tool van onze Franse collega's van La Quadrature. Daarmee kunnen internetters gratis parlementsleden bellen.",
"about.thanksalot" => "Deze website is ontwikkeld door <a href=\"https://bof.nl\">Bits of Freedom</a>, met de fantastische hulp van vrijwilligers. De site is voor een groot deel gebaseerd op een tool van onze Franse collega's van <a href=\"https://laquadrature.nl\">La Quadrature du Net</a>. Daarmee kunnen internetters gratis parlementsleden bellen.",
"about.privacy" => "Privacy",
"about.privacypolicy" => "Je kunt deze website niet ongezien gebruiken. In de eerste plaats wordt voor het tonen van de pagina's informatie ingeladen van servers die beheerd worden en eigendom zijn van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Een deel van de pagina's worden ingeladen van servers die beheerd worden door de Franse collega's van La Quadrature du Net. Die code laat ook informatie van servers die weer beheerd worden door het Europees Parlement. We proberen zoveel mogelijk onze afhankelijkheid van derden te beperken. We gebruiken ook een tool waarmee we inzicht krijgen in het gebruik van deze webite, genaamd Piwik. Die hebben we zo geconfigureerd dat we dat inzicht krijgen met zo min mogelijk persoonlijke informatie.",
);
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
<p class="meme-text">{{ @about.contact }}</p>
<p class="other-text">{{ @about.contactdetails }}</p>
<p class="meme-text">{{ @about.credits }}</p>
<p class="other-text">{{ @about.thanksalot }}</p>
<p class="other-text">{{ @about.thanksalot | raw }}</p>
<p class="meme-text">{{ @about.privacy }}</p>
<p class="other-text">{{ @about.privacypolicy }}</p>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment