Commit 9760f069 authored by Evelyn Austin's avatar Evelyn Austin

updated Dutch finances page

parent c43dc87a
Pipeline #2811 passed with stage
in 2 seconds
......@@ -22,7 +22,7 @@
<li class="option" data-value="en"><span>EN</span></li>
</ul>
</div>
<div class="col-sm-12 page-controls">
<a href="about-bits-of-freedom.html" class="back">
<span class="lang-nl">VORIGE</span>
......@@ -32,7 +32,7 @@
Home
</a>
</div>
<div class="col-sm-12">
<span class="lang-nl">
<h1>Onze financiën</h1>
......@@ -43,27 +43,27 @@
</div>
</div>
</header>
<!-- <p><b><i>Inkomsten 2017 (x €&nbsp;1.000)</i></b></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
</div>
</div> -->
<div class="row">
<section class="col-sm-12 lang-nl">
<div class="m-separator--rect"></div>
<hr>
<h3 id="onzeinkomstenin2018">Onze inkomsten in 2018</h3>
<h3 id="onzeinkomstenin2018">Onze inkomsten in 2019</h3>
<hr>
<p>De inkomsten van Bits of Freedom in 2019 bedroegen € 653.657. Die inkomsten kwamen voor 46% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 32% bij en 12% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 10% kwam binnen via projectfinanciering. Zie:
</p>
<p>Table: <strong>Inkomsten 2019 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -74,7 +74,7 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
......@@ -83,7 +83,7 @@
<th style="text-align:left;">Realisatie 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Individuele donateurs</td>
......@@ -133,7 +133,7 @@
</div>
<hr>
<p>We hebben van individuele donateurs € 1093 meer steun ontvangen dan in 2018. We vonden 478 nieuwe vaste donateurs en verloren er 258, er kwamen er dus 220 bij. Daarmee gaan we 2020 in met 3122 vaste donateurs. </p>
<p>We hebben van individuele donateurs € 1.093 meer steun ontvangen dan in 2018. We vonden 478 nieuwe vaste donateurs en verloren er 258, er kwamen er dus 220 bij. Daarmee gaan we 2020 in met 3.122 vaste donateurs..</p>
<p>In 2019 werden we in onze kernkosten gesteund door de Adessium Foundation, Internet4all, Ford Foundation, Open Society Foundations (OSF), SIDN en Stichting Democratie en Media. We kregen projectfinanciering voor "Korte Cursus Manipulatie" van Adessium en SIDN Fonds. XS4ALL gaf een bijdrage voor het organiseren van de Big Brother Awards en ARTIS leverde een bijdrage aan het organiseren van de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag. </p>
<p>De volgende bedrijven steunden ons met € 10.000 of meer: Mozilla en Freedom Internet. Van deze bedrijven kregen we € 5.000 of meer: Bitonic, Bl3p, Leaseweb en Lush. Van deze bedrijven kregen we € 2.500 of meer: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, m7, Startmail, Unc Inc, VoIPGRID en Voys. We ontvingen van de volgende bedrijven € 1.000 of meer: Argeweb, Cryptography in Context, Eureka Unlimited, Hunki Enterprises, Intermax Cloudsourcing, Pcextreme, Root Legal en VBVB ICT. We ontvingen € 500 of meer van deze bedrijven: Allekabels, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Considerati, CT&V advies, Easyswitch.nl, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, iPerity, Kentekencheck.nu, Mijndomein, NederHost, Nijweide BV, Overstappen.nl, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Vimexx, VoiceCowboys VPN diensten, VPN Gids en Zygomatic. Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Byte, CipherMail, Considerati, Cyso, DMARC Analyzer, HAGENS, Jeroen Smeets, Leaseweb, Mollie, Passbolt, Rick Pastoor, Rootgamer, DeBesteVPN.nl en VPNgids.nl, Sentia, Xolphin en XS4ALL.</p>
......@@ -141,9 +141,9 @@
<hr>
<h3 id="onzeuitgavenin2018">Onze uitgaven in 2019</h3>
<hr>
<p>De uitgaven in 2019 bedroegen € 631.627:</p>
<p>Table: <strong>Uitgaven 2019 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -154,7 +154,7 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
......@@ -163,7 +163,7 @@
<th style="text-align:left;">Realisatie 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Personeelskosten</td>
......@@ -244,14 +244,14 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
<th style="text-align:left;">Begroot 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Individuele donateurs</td>
......@@ -291,9 +291,9 @@
</div>
<hr>
<p>We willen 600 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 65 per jaar bijdragen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2020 al toegezegd (Adessium, Internet4All, Ford Foundation, OSF, SIDN en Stichting Democratie en Media) en het is onze ambitie om in 2020 een nieuw fonds te vinden dat ons ondersteunt in de vorm van structurele financiering. We denken dat we ongeveer € 20.000 aan nieuwe bedrijfssupporters kunnen vinden. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen en zullen naar verwachting rond de € 40.000 liggen. </p>
<p>De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2020 naar verwachting € 741.717 bedragen, daarbij is rekening gehouden met acht mensen die vier of meer dagen in de week werken en drie parttime medewerkers (8,5 FTE) en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen is al begroot voor een bedrag van € 45.500. Denk bijvoorbeeld aan de Big Brother Awards, de Korte Cursus Manipulatie en de herontwerp van de Internetvrijheid Toolbox. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op € 787.217.</p>
<p>Table: <strong>Verwachte uitgaven 2020 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -302,14 +302,14 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th style="text-align:left;">Begroot 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Personeelskosten</td>
......@@ -356,7 +356,7 @@
</div>
</div>
<hr>
<p>Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 35.003. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op ongeveer 30% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar komt.</p>
<hr>
<h3 id="onzefinancieringindekomendejaren">Onze financiering in de komende jaren</h3>
......@@ -373,18 +373,18 @@
<h3>De impact van de coronacrisis en onze continuïteitsveronderstelling</h3>
<hr/>
<p>Vanwege de samenstelling van onze inkomsten verwachten we niet op korte termijn aanzienlijke negatieve impact van de coronacrisis. We hebben eerder gemerkt dat wanneer de urgentie van ons werk heel invoelbaar wordt, we een toename zien in het aantal nieuwe donateurs. Dat lijkt in 2020 ook weer zo. De fondsen waarvan we structurele subsidie ontvangen, hebben zich voorbij 2020 aan ons gecommiteerd. Wel verwachten we bij onze bedrijfsdonateurs een kleine terugloop te zien in inkomsten. We hebben vertrouwen dat dit kan worden opgevangen door een groter beroep te doen op fondsengelden. Onze continuïteitsreserve zal in 2020 en 2021 boven de gewenste 25% blijven.</p>
</section>
<section class="col-sm-12 lang-en">
<div class="m-separator--rect"></div>
<hr>
<h3 id="onzeinkomstenin2018">Our income in 2019</h3>
<hr>
<p>Bits of Freedom’s income in 2019 amounted to €653,657. Forty-six percent of this came from individual donors, 32 percent from large funds, and 12 percent from business supporters. The remaining 10 percent came from project financing. </p>
<p>Table: <strong>Income 2019 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -395,7 +395,7 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
......@@ -404,7 +404,7 @@
<th style="text-align:left;">Actual 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Individual donors</td>
......@@ -462,9 +462,9 @@
<hr>
<h3 id="onzeuitgavenin2018">Our expenses in 2019</h3>
<hr>
<p>Our expenditures in 2019 amounted to €631,627.</p>
<p>Table: <strong>Spending 2019 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -475,7 +475,7 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
......@@ -484,7 +484,7 @@
<th style="text-align:left;">Actual 2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Staff</td>
......@@ -565,14 +565,14 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align:left;"></th>
<th style="text-align:left;">Budget 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Individual donors</td>
......@@ -612,7 +612,7 @@
</div>
<hr>
<p>We want to find 600 new regular donors who contribute an average of €65 per year. A number of foundations (Adessium, Internet4All, Ford Foundation, OSF, SIDN and the Democracy and Media Foundation) have already pledged their support for 2020, and it is our ambition to find a new fund to support us this year in the form of multi-annual financing. We think we can find about €20,000 in new corporate supporters. Our project income depends on funds granted for specific projects and events, and is expected to be around €40,000.</p>
<p>Table: <strong>Budgeted spending 2020 (x €&nbsp;1.000)</strong></p>
<div class="table-wrapper">
<div class="table-container">
......@@ -621,14 +621,14 @@
<col style="text-align:left;" />
<col style="text-align:left;" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th style="text-align:left;">Budget 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:left;">Staff</td>
......@@ -675,9 +675,9 @@
</div>
</div>
<hr>
<p>We expect core expenses of €741,717 in 2020, based on eight people working four or more days a week and three part-time employees, giving a total fulltime equivalency of 8.5, and unforeseen costs. A number of specific projects and events have already been budgeted, with a total cost of €45,500; these include the Big Brother Awards, the Crash Course Online Manipulation, and the redesign of the Internet Freedom Toolbox. The actual project costs (and therefore the decision as to whether projects will be carried out) partly depend on how many project grants are awarded. This brings our total expected expenditures to €787,217.</p>
<p>Our budgeted spending exceeds our income by €35,003. This deficit will be supplemented from the continuity reserve, which will then amount to approximately 30 percent of the expected costs for the next financial year.</p>
<hr>
<h3 id="onzefinancieringindekomendejaren">Our financing in the coming years</h3>
......@@ -695,12 +695,12 @@
<h3>The impact of the
crisis and our continuity reserve</h3>
<hr/>
<p>Because of the composition of our revenue, we do not expect the corona crisis to have a significant negative impact in the short term. Rather, we have noticed that when the urgency of our work becomes palpable, we see an increase in the number of new donors, and this seems to be the case again this year. The funds from which we receive structural support have committed themselves to us beyond 2020, but we do expect to see a slight decline in income from our corporate donors. We are confident that this can be absorbed by relying more heavily on foundations. Our continuity reserve will remain above the 25 percent target in 2020 and 2021.</p>
</section>
</div>
<footer>
<div class="row">
<div class="col-sm-12 page-controls">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment