Commit bce4833e authored by Evelyn Austin's avatar Evelyn Austin

updated date on Dutch preface page to reflecte date on English page

parent 9760f069
Pipeline #2812 passed with stage
in 0 seconds
......@@ -22,7 +22,7 @@
<li class="option" data-value="en"><span>EN</span></li>
</ul>
</div>
<div class="col-sm-12 page-controls">
<a href="#home" class="home">
Home
......@@ -32,7 +32,7 @@
<span class="lang-en">NEXT</span>
</a>
</div>
<div class="col-sm-12">
<span class="lang-nl">
<h1>Voorwoord</h1>
......@@ -43,29 +43,29 @@
</div>
</div>
</header>
<div class="row">
<section class="col-sm-12 lang-nl">
<div class="m-separator--rect"></div>
<p>De maatschappelijke discussie over de rol van technologie in onze samenleving wordt steeds volwassener. Na jarenlange berichtgeving over het ene na het andere dataschandaal, stond 2019 in grote delen van West-Europa en Noord-Amerika in het teken van een groeiend en steeds explicieter gevocaliseerde onvrede over de grootste techbedrijven. "Break up big tech" werd een van de speerpunten van Elizabeth Warrens presidentscampagne in de Verenigde Staten, en hier in Nederland richtte de Kamer de tijdelijke commissie Digitale toekomst op om meer grip te krijgen op "gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering".</p>
<p>Wij droegen ook in 2019 weer bij aan deze kritische koers. We toonden aan dat Facebook loog tegen de Tweede Kamer over de maatregelen die zij beloofde te hebben getroffen om verkiezingsmanipulatie te voorkomen, we dienden een handhavingsverzoek in tegen de real time bidding praktijk van Google en IAB (een brancheorganisatie voor digitale marketing), en publiceerden "Fix the system, not the symptoms", een analyse van de ongezonde machtspositie van een handjevol techreuzen. Natuurlijk was er ook de succesvolle lancering van Freedom Internet, een nieuwe, onafhankelijke provider met vrijheid en burgerrechten in hun DNA, die bevestigde dat mensen zin hebben in alternatieven. </p>
<p>Maar ook het debat rondom data- en technologiegebruik door de overheid was van hoge kwaliteit. De aandacht voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bleef aanzienlijk, er werd uitgebreid gesproken over de zaak tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI), en het prachtige Het is oorlog maar niemand die het ziet van onderzoeksjournalist Huib Modderkolk werd een bestseller. </p>
<p>2020 is, dankzij de coronacrisis, nu al een heel ander jaar dan gepland. De rechtsstaat staat nog meer dan anders onder druk. Vrijheden en rechten die bevochten zijn, worden ingeperkt. De macht van de overheid neemt toe, en die van de burger neemt af. Dat wordt zichtbaar, nu we niet meer kunnen gaan en staan waar we willen, wanneer onze medische gegevens buiten onze wil om worden gedeeld of wanneer onze locatie doorlopend zou worden gemonitord. Daarmee wordt het precaire rechtsstatelijke systeem, dat afhankelijk is van een gezonde machtsbalans tussen overheid en burger, flink op de proef gesteld. Te flink, misschien. Een overheid met te veel macht laat zich namelijk niet controleren. Niet door burgers en niet door de rechter.</p>
<p>Mede dankzij ons formaat zijn we flexibel en wendbaar. Dat komt nu goed van pas. We zijn snel gepivot zodat we nieuwe ontwikkelingen in de context van het coronavirus effectief kunnen adresseren. We doen dit niet zomaar. De geschiedenis leert dat in tijden van crisis soms overhaaste beslissingen worden genomen met vergaande negatieve gevolgen voor onze rechten en vrijheden, ook lang nadat de crisis voorbij is. Juist nu is het dus belangrijker dan ooit dat Bits of Freedom er is. </p>
<p>Maar in dit jaarverslag staan nog even de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 centraal. Dit zijn de activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben gehad. We kijken ernaar uit om met de steun van onze donateurs, vrijwilligers, vrienden en volgers ook van 2020 een jaar met vele hoogtepunten te maken. </p>
<p>Bits of Freedom, maart 2020</p>
<p>Bits of Freedom, juni 2020</p>
<hr/>
<h3 id="team">Team</h3>
<hr/>
<ul>
<li>Evelyn Austin</li>
<li>Rejo Zenger</li>
......@@ -82,7 +82,7 @@
<hr/>
<h3 id="bestuur">Bestuur</h3>
<hr/>
<ul>
<li>Lonneke van der Velden (voorzitter)</li>
<li>Judith Blijden (secretaris)</li>
......@@ -90,23 +90,23 @@
<li>Janine Huizenga</li>
<li>Marjolein Lanzing</li>
</ul>
</section>
<section class="col-sm-12 lang-en">
<div class="m-separator--rect"></div>
<p>The public debate surrounding the role of technology in our society is becoming more and more mature. After years of near continuous data scandals, 2019 was marked by a growing and increasingly vocalised dissatisfaction in large parts of western Europe and North America with the biggest technology companies. "Break up big tech" became one of the spearheads of Elizabeth Warren's presidential campaign in the United States, and here in the Netherlands the House of Representatives set up a temporary committee “Digital future” tasked with understanding the "desired and undesirable developments related to digitization".</p>
<p>In 2019, we once again contributed to this critical trend. We proved that Facebook lied to the House of Representatives about the measures it supposedly took to prevent election manipulation, we filed an enforcement request against the real-time bidding practice of Google and the IAB (a sector organisation for digital marketing), and we published Fix the system, not the symptoms, an analysis of the unhealthy dominance of the tech giants. Of course, 2019 also saw the successful launch of Freedom Internet, a new, independent provider with freedom and civil rights in its DNA, which confirmed that people are eager for alternatives. </p>
<p>There was also a high-quality debate about the government’s use of data and technology. Attention to the Intelligence and Security Services Act remained considerable, the case against the Systemic Risk Assessment (SyRI) program was discussed extensively, and investigative journalist Huib Modderkolk’s wonderful Het is oorlog maar niemand die het ziet (There is a war going on, but no one can see it), about the secret services and cyberwarfare, became a bestseller.</p>
<p>The corona crisis has already turned 2020 into a very different year than expected. The constitutional state and the rule of law are under even more pressure than usual. Hard-won freedoms and rights are being curtailed, the power of government is increasing, and that of citizens is decreasing. This is all the more apparent now our movements are restricted, when we no longer have control over the sharing of our medical data, and when our whereabouts are continuously monitored. This puts the precarious balance of power between government and citizens to the test. Too much, perhaps. After all, a government with too much power cannot be controlled by its citizens or by the courts.</p>
<p>Thanks in part to our size, we are flexible and can move quickly, which is indispensable when it comes to addressing new developments in the context of the coronavirus. History shows that in times of crisis, people sometimes take hasty decisions with far-reaching negative consequences for our rights and freedoms, even long after the crisis is over. Bits of Freedom, therefore, is more necessary than ever.</p>
<p>This annual report focuses on the most important events of 2019. These are the activities we are most proud of and which have had the most impact. With the support of our donors, volunteers, friends and followers, we look forward to making 2020 another year with many highlights.</p>
<p>Bits of Freedom, June 2020</p>
......@@ -114,7 +114,7 @@
<hr />
<h3 id="team">Team</h3>
<hr />
<ul>
<li>Evelyn Austin</li>
<li>Rejo Zenger</li>
......@@ -126,11 +126,11 @@
<li>Nadia Benaissa</li>
<li>Bér Engels</li>
</ul>
<hr />
<h3 id="board">Board</h3>
<hr />
<ul>
<li>Judith Blijden</li>
<li>Marjolein Lanzing</li>
......@@ -139,7 +139,7 @@
</ul>
</section>
</div>
<footer>
<div class="row">
<div class="col-sm-12 page-controls">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment