Commit d04d296c authored by Jason van der Leeuw's avatar Jason van der Leeuw

Knopje 'vorige' op /and.html ging naar niet bestaande pagina...

Knopje 'vorige' op /and.html ging naar niet bestaande pagina /net-neutrality.html. Aangepast naar /celebrate.html conform grafische layout op homepage.
parent e91dfee5
Pipeline #2814 passed with stage
in 3 seconds