Commit 738ac4ce authored by Jeroen's avatar Jeroen

Fixed constant name and syntax error

parent f9ef7935
Pipeline #1360 passed with stage
in 1 second
......@@ -63,7 +63,7 @@ menu_search = "Zoeken"
menu_no_edri = "Landen zonder EDRi-leden"
menu_edri_one_fte = "Landen met een EDRi-lid en tenmiste één FTE"
menu_no_organisations = "Landen zonder organisatie"
menu_examples = "Voorbeeld zoekopdrachten"
menu_example = "Voorbeeld zoekopdrachten"
no_orgnisations = "Er zijn nog geen organisaties toegevoegd"
database_connection_error = "Kon geen verbinding maken met de database"
succesful_organisation_update = "Organisatie geupdate"
......@@ -93,7 +93,7 @@ parameter_show_value = "'country' or 'organisation' - only one of these two are
parameter_show_parameter = "Operator '=' equal to"
parameter_show_example = "show=country"
parameter_expertise_info = "De expertise parameter doorzoekt de expertises van medewerkers"
parameter_expertise_value "Een woord dat een expertise omschrijft zoals 'lobbying' of 'marketing'"
parameter_expertise_value = "Een woord dat een expertise omschrijft zoals 'lobbying' of 'marketing'"
parameter_expertise_operator = "'=' gelijk aan"
parameter_expertise_example = "expertise = programming"
parameter_country_info = "Het land waar de organisaties in gebaseerd zitten"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment