Verified Commit 05272e2e authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Merge branch 'translations' into master

parents e6d9d2db 2fdaa309
......@@ -308,7 +308,7 @@
"description": "Koden bakom My Data Done Right finns publicerad [här](https://code.bitsoffreedom.nl/bitsoffreedom/mydatadoneright) och är licensierad enligt villkoren i [GNU Affero General Public License](https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html). Förbättra gärna koden och skicka dina förbättringar till oss!"
},
"bof": {
"description": "My Data Done Right drivs av en stor koalition av organisationer som arbetar för digitala rättigheter. Vi håller igång verktyget och informationen uppdaterad. Dessa organisationer står upp för din frihet och integritet på internet. Vi kämpar för ett internet som är öppet för alla, där du har mer kontroll över dina personuppgifter och där privat kommunikation förblir privat. De flesta av dessa organisationer är medlemmar i European Digital Rights ([EDRi](https://edri.org/members/)). Ge gärna ditt stöd eller engagemang till en organisation för digital rättigheter i ditt land.",
"description": "My Data Done Right drivs av en stor koalition av organisationer som arbetar för digitala rättigheter. Vi håller igång verktyget och informationen uppdaterad. Dessa organisationer står upp för din frihet och integritet på internet. Vi kämpar för ett internet som är öppet för alla, där du har mer kontroll över dina personuppgifter och där privat kommunikation förblir privat. De flesta av dessa organisationer är medlemmar i European Digital Rights ([EDRi](https://edri.org/members/)). Ge gärna ditt stöd eller engagemang till en organisation som kämpar för digital rättigheter i ditt land.",
"title": "Om My Data Done Right koalitionen"
},
"supporters": {
......@@ -905,18 +905,18 @@
},
"spotlight": {
"1": {
"body": "DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter, har anslutit sig till My Data Done Right och skapat en svensk version av webbplatsen. Vi har också fyllt på databasen med ett antal svenska organisationer som du kan skicka dina förfrågningar till. Vi vill göra det lätt för alla att utnyttja sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).",
"body": "**Koalitionen växer**\nDFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter, har anslutit sig till koalitionen som står bakom My Data Done Right. Vi har skapat en svensk version av webbplatsen och gjort vissa lokala anpassningar. Vi har också fyllt på databasen med ett antal svenska organisationer som du kan skicka dina förfrågningar till.\n\nVi vill göra det lättare för alla att utnyttja sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).\n\n**Flera språk**\nSamtidigt har antalet språk utökats så att du nu kan använda My Data Done Right på tolv olika europeiska språk. Med hjälp av samarbetspartner i olika länder kan allt fler använda webbsajten på sitt eget språk.",
"title": "My Data Done Right på svenska",
"image_url": "/partners/dfri.png",
"excerpt": "DFRI översätter My Data Done Right och fyller på databasen med svenska organisationer.",
"date": "2020-06-06"
"date": "2020-09-01"
},
"2": {
"title": "My Data Done Right lanserad",
"image_url": "https://www.bitsoffreedom.nl/wp-content/uploads/2018/10/mddr-phone-cropped.jpg",
"excerpt": "Ny webbplats skapad för att hjälpa dig utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).",
"date": "2018-10-28",
"body": "Den 25 maj 2018 trädde nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Europa. Baserat på denna förordning har du flera rättigheter som hjälper dig att få mer kontroll över dina personuppgifter. Men dessa rättigheter ger bara effekt om människor på ett enkelt sätt kan utöva dem i praktiken. Det är därför vi har utvecklat My Data Done Right för att göra det lättare för dig att utöva dina rättigheter.\n\n** Skapa och hålla reda på dina förfrågningar **\nMed My Data Done Right kan du enkelt skapa en begäran om att hämta, radera, korrigera eller flytta dina personuppgifter. Du behöver inte längre söka efter kontaktinformationen i någon integritetspolicy. Vi har redan samlat in denna information åt dig för mer än 1000 organisationer. Du behöver inte heller skriva din begäran själv. Din begäran skapas automatiskt baserat på dina inmatningar. Du behöver bara skicka den själv.\n\n** Samarbete över hela Europa **\nLanseringen är startpunkten för vidareutvecklingen av My Data Done Right. Tillsammans med frivilliga vill vi fortsätta att utöka databasen med fler organisationer. Dessutom vill vi göra My Data Done Right tillgängligt för alla människor i EU. Tillsammans med andra organisationer som arbetar för digitala rättigheter och volontärer kommer vi att skapa versioner av My Data Done Right för alla länder i hela EU.\n\nVill du hjälp till? [Kontakta oss](/contact)!"
"body": "Den 25 maj 2018 trädde nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Europa. Enligt denna förordning har du flera rättigheter som hjälper dig att få mer kontroll över dina personuppgifter. Men dessa rättigheter ger bara effekt om människor på ett enkelt sätt kan utöva dem i praktiken. Det är därför vi har utvecklat My Data Done Right för att göra det lättare för dig att utöva dina rättigheter.\n\n**Skapa och hålla reda på dina förfrågningar**\nMed My Data Done Right kan du enkelt skapa en begäran om att hämta, radera, korrigera eller flytta dina personuppgifter. Du behöver inte längre söka efter kontaktinformationen i någon integritetspolicy. Vi har redan samlat in denna information åt dig för mer än 1000 organisationer. Du behöver inte heller skriva din begäran själv. Din begäran skapas automatiskt baserat på dina inmatningar. Du behöver bara skicka den själv.\n\n**Samarbete över hela Europa**\nLanseringen är startpunkten för vidareutvecklingen av My Data Done Right. Tillsammans med frivilliga vill vi fortsätta att utöka databasen med fler organisationer. Dessutom vill vi göra My Data Done Right tillgängligt för alla människor i EU. Tillsammans med andra organisationer som arbetar för digitala rättigheter och volontärer kommer vi att skapa versioner av My Data Done Right för alla länder i hela EU.\n\nVill du hjälp till? [Kontakta oss](/contact)!"
}
}
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment